เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สาธารณูปโภค


ไฟฟ้า

1. ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปามีทั้งหมด 438 ครัวเรือน3. น้ำประปาที่ผลิตได้ประมาณ 20 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
2. หน่วยงานเจ้าของประปาคือ กองกิจการประปาเทศบาลตำบลศาลาแดง4. แหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตประปาได้มาจากคลองแสนแสบ

ประชากรในเขตเทศบาลตำบลศาลาแดง มีน้าอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอการประปา

1. จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าทุกครัวเรือน3. ไฟฟ้าสาธารณะมีจำนวนทุกจุด ครอบคลุมถนนในเขตเทศบาลจำนวนทุกสาย
2. พื้นที่ได้รับบริการมีร้อยละ 100 ของพื้นที่ทั้งหมด0.01s. 0.50MB