ออนไลน์ 165 คน

เยี่ยมชม 14,775 คน

สภาพสังคม
สาธารณสุข
1) ศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศาลาแดง
2) บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์บริการสาธารณสุข- เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวน 3 คน

อาชญากรรม

(สถิติอาชญากรรมประเภทต่างๆ ในรอบปีที่ผ่านมา)
สถิติอาชญากรรม ภายในชุมชนเทศบาลตำบลศาลาแดงเป็นอาชาญกรรมที่ไม่รุนแรง


ยาเสพติด

รณรงค์ ต่อต้าน ป้องกันและให้ความร่วมมือกับหน่วยราชการในการต่อต้านยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล


การสังคมสงเคราะห์

รณรงค์ ต่อต้าน ป้องกันและให้ความร่วมมือกับหน่วยราชการในการต่อต้านยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล

1. ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์4. ตั้งโครงการการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทางานช่วงปิดภาคเรียน
2. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด5. ตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน ยากไร้ รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง
3. ประสานการทำบัตรผู้พิการ
เปลี่ยนภาษา