ออนไลน์ 139 คน

เยี่ยมชม 14,716 คน

บริการพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
การคมนาคมขนส่ง

โครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมการจราจร
1. ถนน/สะพาน
ถนนลาดยางแอสฟัลน์ติกคอนกรีต จำนวน 9 สาย

1. ถนนเทศบาล 1 ระยะทาง 270 เมตร6. ซอยเทศบาล 3 ระยะทาง 752 เมตร
2. ซอยเทศบาล 1 ระยะทาง 790 เมตร7. ถนนเทศบาล 4 ระยะทาง 2,320 เมตร
3. ถนนเทศบาล 2 ระยะทาง 290 เมตร8. ถนนเทศบาล 5 ระยะทาง 1,375 เมตร
4. ซอยเทศบาล 2 ระยะทาง 220 เมตร9. ซอยเทศบาล 5 ระยะทาง 440 เมตร
5. ถนนเทศบาล 3 ระยะทาง 700 เมตร


ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 สาย

1. ซอยเทศบาล 4 ระยะทาง 193 เมตร3. ถนนเทศบาล 6 ระยะทาง 422 เมตร
2. ซอยเทศบาล 5 ระยะทาง 234 เมตร


ถนนสายหลักของชุมชนเทศบาลตำบลศาลาแดง คือทางหลวงจังหวัด หมายเลข 3481ซึ่งเชื่อมโยงเทศบาลตำบลศาลาแดงกับอำเภอบางน้ำเปรี้ยว สภาพปัจจุบันของถนน ทั้งสองเป็นทางลาดยาง เขตทาง 20 เมตร ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร สภาพถนนโดยทั่วไปใช้มี บางสายยังไม่ดีเท่าที่ควรผิวจราจรเป็นบ่อเนื่องจากไม่ได้บารุงรักษาซ่อมแซม นอกจากนี้ยังมี รถสองแถววิ่งรับส่งคนโดยสารระหว่างตัวชุมชนกับเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ระหว่างตัว ชุมชนกับตลาด 16 และระหว่างตัวชุมชนกับตลาดบางน้ำเปรี้ยว และมีมอเตอร์ไซด์รับจ้างอยู่ ตามจุดต่างๆ อีกด้วย
เขตเทศบาลตำบลศาลาแดงมีจำนวนสะพานคอนกรีต 5 แห่ง สะพานไม้ 4 แห่ง
สะพานคอนกรีต

1. สะพานข้ามคลองไผ่ดำ จำนวน 2 แห่ง3. สะพานข้ามคลอง ซอยที่ 17 จำนวน 1 แห่ง
2. สะพานข้ามคลองแสนแสบ จำนวน 1 แห่ง4. สะพานข้ามคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต จำนวน 1 แห่ง


สะพานไม้

1. สะพานข้ามคลองแสนแสบ จำนวน 2 แห่ง3. สะพานข้ามคลองไผ่ดำ จำนวน 1 แห่ง
2. สะพานข้ามคลอง 17 จำนวน 2 แห่ง


2.แม่น้า/ ลาคลองที่ใช้ในการสัญจรทางน้ำ พื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลศาลาแดงเป็นที่ราบลุ่มต่อเนื่องกับอำเภอเมือง ฉะเชิงเทราและเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ภายในชุมชนมีแหล่งน้ำอยู่หลายแห่งด้วยกัน ได้แก่ คลองแสนแสบ คลองสิบหก คลองสิบเจ็ด คลองไผ่ดำ คลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต ฯลฯ ซึ่งคลองต่างๆ เหล่านี้ในอดีตใช้เป็นเส้นทางคมนาคมขนส่ง และใช้เพื่อการเกษตร


3. การจัดการขนส่งมวลชน เขตเทศบาลตำบลศาลาแดงมีพื้นที่ติดต่อกับเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร การจราจรส่วนใหญ่มีรถประจำทางจากเขตหนองจอก วิ่งรับส่งผู้โดยสารภายในเขตเทศบาล จำนวน 3 สาย คือ ระหว่างตลาด 17–ตลาด 16, ระหว่างหนองจอก–ตลาด 17 และระหว่างตลาด 17–ตลาดบาง น้ำเปรี้ยว นอกจากนี้ยังมีมอเตอร์ไซด์รับจ้างรับส่งผู้โดยสาร 2 แห่ง คือ แห่งแรก จาก สน.สุวินทวงศ์ มายังพื้นที่ในเขตเทศบาล และตามจุดต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาล แห่งที่สอง จากสี่แยกต้นโพธิ์ วิ่งส่งทุกที่ภายในเขตเทศบาล 1 แห่ง


4. โทรศัพท์ ในเขตพื้นที่เทศบาลมีบริการโทรศัพท์จากหลายเครือขาย เช่น TOT DTAC Truemove เป็นต้น ซึ่งมีการให้บริการได้ครอบคลุมทั่วพื้นที่


5. ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ การสื่อสาร
ในเขตเทศบาลมีโทรศัพท์สาธารณะ ประชาชนได้รับการติดตั้งโทรศัพท์ตามบ้านเรือนเป็นบางส่วน และมีไปรษณีย์ 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่ตำบลบางน้ำเปรี้ยวนอกเขตเทศบาล


ไฟฟ้า
1. ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปามีทั้งหมด 438 ครัวเรือน3. น้ำประปาที่ผลิตได้ประมาณ 20 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
2. หน่วยงานเจ้าของประปาคือ กองกิจการประปาเทศบาลตำบลศาลาแดง4. แหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตประปาได้มาจากคลองแสนแสบ

ประชากรในเขตเทศบาลตำบลศาลาแดง มีน้าอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอการประปา
1. จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าทุกครัวเรือน3. ไฟฟ้าสาธารณะมีจำนวนทุกจุด ครอบคลุมถนนในเขตเทศบาลจำนวนทุกสาย
2. พื้นที่ได้รับบริการมีร้อยละ 100 ของพื้นที่ทั้งหมด
เปลี่ยนภาษา