เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - ประวัติการจัดตั้งเทศบาล     เทศบาลตำบลศาลาแดง จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็น เทศบาล พ.ศ. 2542 ทำให้สุขาภิบาลเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลศาลาแดง ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 แบ่งเป็น 2 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนตลาด 17 และชุมชนบ้านไผ่ดำ
ประกอบด้วย 1 ตำบลมีพื้นที่เต็มหมู่ คือหมู่ที่ 1, 3, 4 และมีบางส่วนคือหมู่ที่ 2, 5 ของตำบลศาลาแดง พื้นที่เทศบาลตำบลศาลาแดงทั้งสิ้น 4.72 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ 2,950 ไร่ เทศบาลตำบลศาลาแดงตั้งอยู่ทางด้าน เหนือของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ห่างจากที่ว่าการอำเภอบางน้ำ เปรี้ยว 11 กิโลเมตร ห่างจากศาลากลาง จังหวัดไปตามทางหลวงจังหวัด หมายเลข 3481 เป็นระยะทางประมาณ 39 กิโลเมตร
0.01s. 0.50MB