เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สภาพทั่วไปที่ตั้งและอาณาเขต

    เทศบาลตำบลศาลาแดงตั้งอยู่ทางด้านเหนือของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ห่างจากที่ว่าการอำเภอบางน้ำเปรี้ยว 11 กิโลเมตร ห่างจากศาลากลางจังหวัดไปตามทางหลวงจังหวัด หมายเลข 3481 เป็นระยะทางประมาณ 39 กิโลเมตร

ทิศเหนือติดต่อกับตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
ทิศใต้ติดต่อกับตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
ทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
ทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว

ลักษณะภูมิประเทศ

    พื้นที่โดยทั่วไปของเทศบาลตำบลศาลาแดง เป็นพื้นที่ราบลุ่มต่อเนื่องกับอำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา และเขตหนองจอกกรุงเทพมหานคร ภายในชุมชนมีแหล่งน้ำอยู่หลายแห่งด้วยกันได้แก่ คลองแสนแสบ คลองสิบหก คลองสิบเจ็ด คลองไผ่ดำ คลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต ฯลฯ ซึ่งคลองต่าง ๆ เหล่านี้ใช้เป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และเพื่อระบายน้ำ


ลักษณะภูมิอากาศ

    เช่นเดียวกับสภาพพื้นที่เขตในภาคกลางทั่วไป

ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายน ถึงเดือน ตุลาคม
ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน ถึงเดือน มกราคม
ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ ถึงเดือน พฤษภาคม

ลักษณะของแหล่งน้ำ

    พื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลศาลาแดงเป็นที่ราบลุ่มต่อเนื่องกับอำเภอเมืองฉะเชิงเทราและเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ภายในชุมชนมีแหล่งน้ำอยู่หลายแห่งด้วยกัน ได้แก่ คลองแสนแสบคลองสิบหก คลองสิบเจ็ด คลองไผ่ดำ คลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต ฯลฯ ซึ่งคลองต่างๆ เหล่านี้ในอดีตใช้เป็นเส้นทางคมนาคมขนส่ง และใช้เพื่อการเกษตร
0.02s. 0.75MB