เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - งบแสดงสถานะการเงิน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนการใข้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563217
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562421
รายงานการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563217
งบเดือน ประจำปีงบประมาณ 25639115
งบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 25623101
รายงานการตรวจสอบงบการเงินสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน2159
รายงานผลการใช่จ่ายงบประมาณประจำปี 2220
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ (รอบ 6 เดือน)4181
งบเดือน ปีงบประมาณ 256212272
งบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 25612190
งบเดือนปี 256112237
งบเดือน ปี 2560 12174
งบแสดงฐานะการเงิน ปี 25601167

ลำดับที่ 1-13 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB