เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - งบแสดงสถานะการเงิน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนการใข้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563222
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562429
รายงานการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563231
งบเดือน ประจำปีงบประมาณ 256312156
งบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 25623134
รายงานการตรวจสอบงบการเงินสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน2185
รายงานผลการใช่จ่ายงบประมาณประจำปี 2235
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ (รอบ 6 เดือน)4200
งบเดือน ปีงบประมาณ 256212283
งบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 25612204
งบเดือนปี 256112247
งบเดือน ปี 2560 12189
งบแสดงฐานะการเงิน ปี 25601182

ลำดับที่ 1-13 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB