เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - งบแสดงสถานะการเงิน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนการใข้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563221
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562426
รายงานการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563221
งบเดือน ประจำปีงบประมาณ 25639132
งบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 25623114
รายงานการตรวจสอบงบการเงินสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน2171
รายงานผลการใช่จ่ายงบประมาณประจำปี 2226
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ (รอบ 6 เดือน)4193
งบเดือน ปีงบประมาณ 256212276
งบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 25612196
งบเดือนปี 256112244
งบเดือน ปี 2560 12179
งบแสดงฐานะการเงิน ปี 25601173

ลำดับที่ 1-13 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB