เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 256411
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256411
มาตรการการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์119
แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ127
การแสดงเจตจำนงสุจริต-เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน118
นโยบายต่อต้านการให้สินบน114
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี129
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต125
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี141
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน123
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน017
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล428
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล526
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล226
แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสารธารณะฯ126
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี229
แผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ. 2562130
แผนการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563118
ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565่)759
ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563) แก้ไขเพืิ่มเติมฉบับที่ 2182

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB