เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
มาตรการการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์137
แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ142
การแสดงเจตจำนงสุจริต-เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน134
นโยบายต่อต้านการให้สินบน134
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี142
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต140
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี154
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน138
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน030
แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสารธารณะฯ142
เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสฯ1161
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต2177
แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต1186

ลำดับที่ 1-13 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB