เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
มาตรการการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์18
แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ19
การแสดงเจตจำนงสุจริต-เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน110
นโยบายต่อต้านการให้สินบน17
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี124
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต117
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี136
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน118
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน014
แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสารธารณะฯ117
เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสฯ1143
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต2163
แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต1169

ลำดับที่ 1-13 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB