เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
มาตรการการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์117
แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ126
การแสดงเจตจำนงสุจริต-เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน118
นโยบายต่อต้านการให้สินบน112
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี128
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต124
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี140
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน121
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน016
แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสารธารณะฯ122
เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสฯ1152
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต2169
แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต1177

ลำดับที่ 1-13 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB