ออนไลน์ 203 คน

เยี่ยมชม 14,663 คน

ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นางสาวบุณยนุช ศรีสะมา

  ปลัดเทศบาล

  081-8543915สำนักปลัด

 • นางสาวณปภัช เต็งเที่ยง

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • ว่าง

  น้กวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • นายพลังพร ภิรมย์พร

  นักจัดการงานทะเบียนและบัตร

 • นางสาวศศลักษณ์ ใจลา

  นักพัฒนาชุมชน

 • นางฤทัยรัตน์ ตุลย์นิษก์

  นักทรัพยากรบุคคล

 • นางปิยวรรณ จันบัว

  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • นางสาวเสาวลักษณ์ สุขบูรณ์

  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

 • นางนิภาพร ยิ้มใย

  ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

 • นางสาวปริสนา ดวงมหึมา

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายเจริญ พุ่มภักดี

  พนักงานประจำรถดับเพลิง

 • นายสันติสุข พันธุ์ครุฑ

  พนักงานขับรถดับเพลิง

 • นายวิฑูรย์ พันธุ์ครุฑ

  พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา

 • นายสมเดช ชูคำ

  พนักงานขับรถยนต์สำนักงาน

 • นางสาวกิ่งผกา ทรัพย์แก้ว

  คนงานทั่วไป

กองคลัง

 • นางวรรณา ภู่ระหงษ์

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • นายอนันต์ แย้มแสงทอง

  นักวิชาการพัสดุ

 • นางสาวขนิษฐา เหลี่ยมมณี

  นักวิชาการคลัง

 • นางสาวอรอุษา ปิ่นทอง

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • นางอัมภาพร โกพุทธชาติ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 • นางสาวน้ำฝน ทองชู

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • นายวิวัฒน์ จันบำรุง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

กองช่าง

 • นายวรเทพ นากเกิด

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายบรรชา สาระวงษ์

  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

 • นายสมชาย หงษ์ทอง

  พนักงานขับรถกระเช้า

 • นายสุชาติ สันโดษ

  คนงานทั่วไป

 • นายวรพจน์ นิโครธานนท์

  คนงานทั่วไป

กองการศึกษาฯ

 • นางสาวณปภัช เต็งเที่ยง

  หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

  ผู้อำนวยการกองศึกษา

 • นางสุรีย์รักษ์ ใจงาม

  ครู ค.ศ.1

 • นางสรัญญา ศรีคำดี

  ครู ค.ศ.1

 • นางมาลี ปิ่นแก้ว

  ครู ค.ศ.1

 • นางจิตพิสุทธิ์ มณฑลอมรสุข

  นักวิชาการศึกษา

 • นางสายรุ้ง ทองดาวเรือง

  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

 • นางศิริรัตน์ ทางโต๊ะ

  ผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวนฤมล สุขบูรณ์

  คนงานทั่วไป

 • นางสาวรุ่งนภา สารนารถ

  ผู้ดูแลเด็ก

 • แคทรียา ฮ้งเจริญ

  ผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวอุทัยวรรณ แสงจันทร์

  คนงานทั่วไป

กองสาธารณสุขฯ

 • นายสมชาย เพียรพิทักษ์

  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 • นักวิชาการสาธารณสุข

 • นายคมสัน สุทธิพันธ์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายสุรชัย โลหะศรีพันธ์

  พนักงานขับรถขยะ

 • นายสันติ คำแก้ว

  คนงานทั่วไป

 • นางวิมล สาระนารถ

  คนงานทั่วไปเปลี่ยนภาษา