เมนูหลัก

บุคลากร - ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายวีระพล เต็งเที่ยง

  นายกเทศมนตรีตำบลศาลาแดง

 • นางวันเพ็ญ เหลี่ยมมณี

  รองนายกเทศมนตรี

 • นายสมนึก ซ่อนกลิ่น

  รองนายกเทศมนตรี

 • นายประยงค์ ทิมย้ายงาม

  เลขานุการนายกเทศมนตรี

 • นายโสภา ใจภักดี

  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี0.01s. 0.50MB