เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนสมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายนรินทร์ อารีราษฎร์

  ประธานสภาเทศบาลตำบลศาลาแดง

 • นายบุญสืบ อารีราษฎร์

  รองประธานสภาสมาชิกสภา

 • นายมานพ ทองสีเข้ม

  ส.ท. เขตที่ 1

 • นายเจริญ ศิริวัฒนากุล

  ส.ท. เขตที่ 1

 • นางสาวจิตวิมล นากเกิด

  ส.ท. เขตที่ 1

 • นางสายพิน นามประสทิธิ์

  ส.ท. เขตที่ 1

 • นางรัตนา เต็งเที่ยง

  ส.ท. เขตที่ 1

 • นายไพรัตน์ ปวโรภาส

  ส.ท. เขตที่ 2

 • นายบุญรัตน์ ยอดอุดม

  ส.ท. เขตที่ 2

 • นายอรัญ อารีราษฎร์

  ส.ท. เขตที่ 2

 • นางนุกูล คล่องแคล่ว

  ส.ท. เขตที่ 2

 • นายประภัทร ตีระดิเรก

  ส.ท. เขตที่ 2

0.02s. 0.50MB