ออนไลน์ 170 คน

เยี่ยมชม 14,683 คน

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์


“ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเศรษฐกิจพอเพียง สังคมน่าอยู่ บนพื้นฐานการบริหารจัดการที่ดี ”ยุทธศาสตร์

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทิดทูนพิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว และการขนส่ง
6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี


พันธกิจ

1) ก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ การบริการสาธารณูปโภค ให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน
2) มุ่งเน้นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพถ้วนหน้า
3) ส่งเสริม ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้มีการสืบสานอย่างต่อเนื่อง
4) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของเทศบาล เพื่อส่งเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยังยืน
5) อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยังยืน
เปลี่ยนภาษา