ออนไลน์ 172 คน

เยี่ยมชม 14,765 คน

เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯลฯ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
20 ก.ค. 63รายชื่อผู้ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัรสโคโรนา 3,000 บาท แชร์  
14 พ.ย. 62ประชาสัมพันธ์สิทธิผู้พิการ แชร์  
12 มี.ค. 62คุู่มือมาตรฐานการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ แชร์  
26 ธ.ค. 61กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีิวิตคนพิการ แชร์  
13 ก.ย. 61แบบขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2563 แชร์  
13 ก.ย. 61แบบขึ้นทะเบียนคนพิการ แชร์  
28 ส.ค. 61สรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลศาลาแดง ปีงบประมาณ 2562 แชร์  
ลำดับ 1-7 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 7 รายการ
เปลี่ยนภาษา