เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ

หัวข้ออ่านวันที่
รายชื่อผู้ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัรสโคโรนา 3,000 บาท9220 ก.ค. 63
ประชาสัมพันธ์สิทธิผู้พิการ914 พ.ย. 62
คุู่มือมาตรฐานการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ512 มี.ค. 62
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีิวิตคนพิการ626 ธ.ค. 61
แบบขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 256321913 ก.ย. 61
แบบขึ้นทะเบียนคนพิการ13813 ก.ย. 61
สรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลศาลาแดง ปีงบประมาณ 25628428 ส.ค. 61
ลำดับที่ 1-7 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB