เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

แชร์

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศาลาแดง  นางวันเพ็ญ  เหลี่ยมมณี  รองนายกเทศมนตรีตำบลศาลาแดง  เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  หลักสูตร  "ผู้สูงอายุจิตแจ่มใส ด้วยธรรมะ"  โดยมีวััตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาสุขภาพจิตโดยใช้ธรรมะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ  เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติที่ดีต่อกัน และให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติตน เพื่อการเข้าสู่วัยผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB