เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลศาลาแดง

แชร์

อํานาจหน้าที่ตามกฎหมายของเทศบาลตําบล
อํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546) และ พระราชบัญญัติกําหนดและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้
         1. อํานาจหน้าที่ตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 ได้กําหนด อํานาจหน้าที่ที่เทศบาลตําบลต้องทํา ได้แก่
              (1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
              (2) ให้มีและบํารุงทางบกและทาง
              (3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการ กําจัด มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
              (4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
              (5) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
              (6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
              (7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
              (8) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของทั้งถิ่น
              (9) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล


         2. อํานาจหน้าที่ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 ได้กําหนด อํานาจหน้าที่ที่เทศบาลตําบลอาจจัดกิจกรรมใดๆ ในเขต เทศบาล ได้แก่
             (1) ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
             (2) ให้มีโรงฆ่าสัตว์
             (3) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
             (4) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
             (5) บํารุงและส่งเสริมการทํามาหากินของราษฎร
             (6) ให้มีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
             (7) ให้มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
             (8) ให้มีและบํารุงทางระบายน้ำ
             (9) เทศพาณิชย์กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.75MB