เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
แผนการรับชำระภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆ ปีงบประมาณ 2564ทต.ศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564ทต.ศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้สำหรับผู้ประกอบการและผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารอบต.สิงโตทอง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
ประกาศการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองทต.ศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
แผนจัดเก็บรายได้ ปี 2564 อบต.สิงโตทอง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
แผนจัดเก็บรายได้ ปี 2564 อบต.สิงโตทอง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เรื่อง แผนการจัดเก็บรายได้ประจำปี พ.ศ. 2564อบต.สิงโตทอง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
จดหมายข่าวปรชาสัมพันธ์ประจำเดือน ตุลาคม 2563อบต.โพรงอากาศ บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
ประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบลสิงโตทอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ครั้งที่ 10/2563 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563อบต.สิงโตทอง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564อบต.โพรงอากาศ บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศ เรื่องรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563อบต.โพรงอากาศ บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศ เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อบต.โพรงอากาศ บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศ เรื่อง กำหนดปริมาณการใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564อบต.โพรงอากาศ บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศ เรื่องการแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563อบต.โพรงอากาศ บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564อบต.โพรงอากาศ บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
จดหมายข่าวประชาัมพันธ์ผลการดำเนินงาน ประจำเดือน กันยายน 2563อบต.โพรงอากาศ บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
สื่อประชาสัมพันธ์ #ไม่ทนคนโกงอบต.สิงโตทอง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
ประชุมพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564อบต.สิงโตทอง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 14 กันยายน 2563อบต.สิงโตทอง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
โครงการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.สิงโตทอง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
ลำดับที่ 1-20 | 1/8 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.22s. 0.75MB