เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
มาตรการการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทต.ศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะทต.ศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
การแสดงเจตจำนงสุจริต-เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานทต.ศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
นโยบายต่อต้านการให้สินบนทต.ศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 2563 (สขร.1)ทต.ศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีทต.ศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตทต.ศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีทต.ศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือนทต.ศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)ทต.ศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพ้สดุรายเดือน 2562 (สขร.1)ทต.ศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
ข้อมูลสถิติการให้บริการทต.ศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลทต.ศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลทต.ศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลทต.ศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสารธารณะฯทต.ศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
สรุปรายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาร้องเรียนทต.ศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีทต.ศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา

ลำดับที่ 1-20 | 1/8 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.18s. 0.50MB