เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563อบต.สิงโตทอง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2563อบต.สิงโตทอง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
แผนบริหารจัดความเสี่ยงเทศบาลตำบลศาลาแดงทต.ศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2ทต.ศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
แผนดำเนินงานประ่จำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ทต.ศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
แผนดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 2563ทต.ศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
แผนอัตรากำลังสามปี(2564-2566)อบต.สิงโตทอง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564อบต.โพรงอากาศ บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
การยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านทต.ศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
ประกาศ เรื่อง แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566อบต.สิงโตทอง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
ประกาศ ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563อบต.สิงโตทอง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564อบต.สิงโตทอง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ทต.ศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564ทต.ศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
มาตรการการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทต.ศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะทต.ศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
การแสดงเจตจำนงสุจริต-เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานทต.ศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
นโยบายต่อต้านการให้สินบนทต.ศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
แผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563ทต.ศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 2563 (สขร.1)ทต.ศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา

ลำดับที่ 1-20 | 1/8 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.08s. 0.50MB