ออนไลน์ 230 คน

เยี่ยมชม 14,640 คน

ข่าวสารในเครือข่าย
วันที่นำขึ้นหน่วยงานเรื่อง
16 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำเปรี้ยวประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
16 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทองประชาสัมพันธ์การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 12/2564
16 เม.ย. 64เทศบาลตำบลศาลาแดงคู่มือการปฏิบัติงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
12 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำเปรี้ยวสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ประจำเดือนมีนาคม 2564
9 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศ เรื่อง แสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
9 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำเปรี้ยวสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
9 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทองการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
9 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต พ.ศ.2564
9 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ.2564
9 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำเปรี้ยวคู่มือการลงทะเบียนทางหลวงชนบท
9 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำเปรี้ยวประกาศก.อบต.จ.ฉชหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2545 เพิ่มเติมถึง 2551.pdf
9 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำเปรี้ยวแผนพัฒนาบุคลากร 2564-2566
9 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำเปรี้ยวการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ-อบต.บางน้ำเปรี้ยว
9 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำเปรี้ยวการจดทะเบียนพาณิชย์-อบตบางน้ำเปรี้ยว
9 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำเปรี้ยวการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร-อบต.บางนำ้เปรี้ยว
9 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำเปรี้ยวประชาสัมพันธ์การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 13/2564
9 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำเปรี้ยวถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประจำเดือน มีนาคม 2564
9 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563
9 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบันทึกข้อตกลงร่วมกันของบุคลากรในองค์การบริการส่วนตำบลหนองบัว เรื่องกำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ประจำปี 2564
9 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวรายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน)
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/13 | แสดง 20 จาก 250 รายการ
เปลี่ยนภาษา