ออนไลน์ 214 คน

เยี่ยมชม 14,633 คน

ข้อมูลผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นางบุณยนุช ศรีสะมา

  ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลศาลาแดง

  081-8543915

 • ว่าง

  รองนายกเทศมนตรี

 • ว่าง

  รองนายกเทศมนตรี

 • ว่าง

  เลขานุการนายกเทศมนตรี

 • ว่าง

  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

 • นางสาวบุณยนุช ศรีสะมา

  ปลัดเทศบาล

  เบอร์โทร 081-8543915

 • นางวรรณา ภู่ระหงษ์

  ผู้อำนวยการกองคลัง

  เบอร์โทร 086-7894005

 • นายสมชาย เพียรพิทักษ์

  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

  เบอร์โทร 086-8175672

 • นางสาวณปภัช เต็งเที่ยง

  หัวหน้าสำนักปลัด

  เบอร์โทร 095-5933853

 • นางสาวณปภัช เต็งเที่ยง

  หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา

  เบอร์โทร 095-5933553

 • ผู้อำนวยการช่าง

เปลี่ยนภาษา